Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai quyết liệt, ngày 23/03/2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services) đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 29/GCN-UBCK.

Từ ngày 31/03/2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh chính thức thực hiện chào bán lần đầu ra công chúng kèm theo niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán nhằm gia tăng tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tạo điều kiện thuận lợi và đa dạng hóa phương thức huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thông tin cụ thể về đợt chào bán cổ phiếu như sau:

 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 71.660.228 cổ phiếu, trong đó:
 • Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 35.830.114 cổ phiếu; chiếm tỉ lệ 11,11% số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành
 • Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 35.830.114 cổ phiếu.

Trong đó:

 • Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: 13,20%.
 • Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: 11,11%.
 1. Giá chào bán: 32.000 đồng/cổ phiếu.
 2. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 2.293.127.296.000 đồng, trong đó:
 • Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.146.563.648.000 đồng;
 • Giá trị vốn thu được của cổ đông: 1.146.563.648.000 đồng.
 1. Phương thức phân phối: Thông qua đại lý phát hành
 2. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1.000 (một ngàn) cổ phiếu, đăng ký theo bội số 100 cổ phiếu.
 3. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 31/03/2021 đến ngày 19/04/2021
 4. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 31/03/2021 đến ngày 19/04/2021
 5. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC)
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)
 • Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MIRAE ASSET)
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Vndirect (VNDIRECT)
 • Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YUANTA)
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS)

 

 1. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 • Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
 • Số tài khoản: 113 002 873 493
 • Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thủ Thiêm

 

 1. Địa điểm công bố Bản cáo bạch và các tài liệu về đợt chào bán:

Bài viết liên quan