Công bố thông tin

Văn bản Ngày công bố Tải về
DXS_BCQT_ Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 28/01/2022
20211230_DXS_HDQT_20_ Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 30/12/2021
20211213_DXS_HDQT_19-01_Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản ASE Land 13/12/2021
20211213_DXS_HDQT_19-02_Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Trần Bích Thùy với chức vụ Phó Tổng Giám đốc 13/12/2021
20211209_DXS_DHDCD_Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, các nghị quyết ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu; và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 10/12/2021
Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu; và Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 27/11/2021
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 05/11/2021
Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 02/11/2021
Nghị quyết HĐQT – DXS Thay đổi Kế toán trưởng DXS 29/10/2021
Nghị quyết HĐQT – DXS Thay đổi người đại diện vốn các công ty con của DXS 29/10/2021
Nghị Quyết HĐQT – DXS Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 29/10/2021
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 21/10/2021
Nghị Quyết HĐQT- DXS bổ nhiệm Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật 18/10/2021
Nghị Quyết HĐQT- DXS bầu chủ tịch Hội đồng quản trị 18/10/2021
Nghị Quyết HĐQT- DXS góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Công nghệ Ihouzz 18/10/2021
Nghị Quyết HĐQT- DXS góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài chính Bất động sản Tulip 18/10/2021
DXS - TB ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE 26/08/2021
DXS - Đăng kí giao dịch trên HOSE 23/08/2021
DXS - Thông báo chuyển giao dịch trở lại trên HOSE và ngày giao dịch cuối cùng trên HNX 23/08/2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 30/07/2021
NQ HĐQT triển khai phương án phát hành 29/07/2021
NQ HĐQT thông qua giao dịch các bên liên quan 29/07/2021
Công văn UBCK cho phép tỷ lệ sở hữu nước ngoài 50% tại DXS 20/07/2021
Nghị Quyết HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021 09/07/2021
DXS - Ngày giao dịch đầu tiên HNX 07/07/2021
DXS - Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục 28/06/2021
Quyết định chấp thuận niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM 25/06/2021
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 22/06/2021
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 22/06/2021
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài 22/06/2021
Thông báo Tiến độ chấp thuận hồ sơ Niêm yết cổ phiếu DXS 16/06/2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 31/05/2021
NQ HDQT Thông qua Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 31/05/2021
DXS: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu 28/05/2021
Tiến độ chấp thuận hồ sơ Niêm yết cổ phiếu DXS 26/05/2021
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Thay Đổi Lần Thứ 14 Ngày 24 Tháng 05 Năm 2021 24/05/2021
Thông báo họp ĐHCĐ thường niên DXS 2021 20/05/2021
Victory Holding Investmetn Limited trở thành cổ đông lớn của Công ty 14/05/2021
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước công nhận kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng 06/05/2021
Thông báo chốt danh sách cổ đông 04/05/2021
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 29/04/2021
Thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu DXS 19/04/2021
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng 23/03/2021
Bản cáo bạch 30/03/2021
Hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu DXS 30/03/2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giá chào bán cổ phiếu 30/03/2021
Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng 30/03/2021