Công bố thông tin

Văn bản Ngày công bố Tải về
Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu; và Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 27/11/2021
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 05/11/2021
Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 02/11/2021
Nghị quyết HĐQT – DXS Thay đổi Kế toán trưởng DXS 29/10/2021
Nghị quyết HĐQT – DXS Thay đổi người đại diện vốn các công ty con của DXS 29/10/2021
Nghị Quyết HĐQT – DXS Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 29/10/2021
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 21/10/2021
Nghị Quyết HĐQT- DXS bổ nhiệm Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật 18/10/2021
Nghị Quyết HĐQT- DXS bầu chủ tịch Hội đồng quản trị 18/10/2021
Nghị Quyết HĐQT- DXS góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Công nghệ Ihouzz 18/10/2021
Nghị Quyết HĐQT- DXS góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài chính Bất động sản Tulip 18/10/2021
DXS - TB ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE 26/08/2021
DXS - Đăng kí giao dịch trên HOSE 23/08/2021
DXS - Thông báo chuyển giao dịch trở lại trên HOSE và ngày giao dịch cuối cùng trên HNX 23/08/2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 30/07/2021
NQ HĐQT triển khai phương án phát hành 29/07/2021
NQ HĐQT thông qua giao dịch các bên liên quan 29/07/2021
Công văn UBCK cho phép tỷ lệ sở hữu nước ngoài 50% tại DXS 20/07/2021
Nghị Quyết HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021 09/07/2021
DXS - Ngày giao dịch đầu tiên HNX 07/07/2021
DXS - Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục 28/06/2021
Quyết định chấp thuận niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM 25/06/2021
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 22/06/2021
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 22/06/2021
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài 22/06/2021
Thông báo Tiến độ chấp thuận hồ sơ Niêm yết cổ phiếu DXS 16/06/2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 31/05/2021
NQ HDQT Thông qua Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 31/05/2021
DXS: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu 28/05/2021
Tiến độ chấp thuận hồ sơ Niêm yết cổ phiếu DXS 26/05/2021
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Thay Đổi Lần Thứ 14 Ngày 24 Tháng 05 Năm 2021 24/05/2021
Thông báo họp ĐHCĐ thường niên DXS 2021 20/05/2021
Victory Holding Investmetn Limited trở thành cổ đông lớn của Công ty 14/05/2021
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước công nhận kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng 06/05/2021
Thông báo chốt danh sách cổ đông 04/05/2021
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 29/04/2021
Thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu DXS 19/04/2021
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng 23/03/2021
Bản cáo bạch 30/03/2021
Hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu DXS 30/03/2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giá chào bán cổ phiếu 30/03/2021
Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng 30/03/2021