Công bố thông tin

Văn bản Ngày công bố Tải về
Công văn UBCK cho phép tỷ lệ sở hữu nước ngoài 50% tại DXS 20/07/2021
Nghị Quyết HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021 09/07/2021
DXS - Ngày giao dịch đầu tiên HNX 07/07/2021
DXS - Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục 28/06/2021
Quyết định chấp thuận niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM 25/06/2021
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 22/06/2021
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 22/06/2021
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài 22/06/2021
Thông báo Tiến độ chấp thuận hồ sơ Niêm yết cổ phiếu DXS 16/06/2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 31/05/2021
NQ HDQT Thông qua Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 31/05/2021
DXS: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu 28/05/2021
Tiến độ chấp thuận hồ sơ Niêm yết cổ phiếu DXS 26/05/2021
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Thay Đổi Lần Thứ 14 Ngày 24 Tháng 05 Năm 2021 24/05/2021
Thông báo họp ĐHCĐ thường niên DXS 2021 20/05/2021
Victory Holding Investmetn Limited trở thành cổ đông lớn của Công ty 14/05/2021
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước công nhận kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng 06/05/2021
Thông báo chốt danh sách cổ đông 04/05/2021
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 29/04/2021
Thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu DXS 19/04/2021
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng 23/03/2021
Bản cáo bạch 30/03/2021
Hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu DXS 30/03/2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giá chào bán cổ phiếu 30/03/2021
Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng 30/03/2021