Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày công bố Tải về
DXS_ EXPLAINTION OF THE DIFFERENCE IN PROFIT AFTER TAX OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE QUARTER IV.2021 28/01/2022
DXS_CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS QUARTER IV.2021 28/01/2022
DXS_SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS QUARTER IV.2021 28/01/2022
DXS_ Báo Cáo Tài chính Riêng_Quý 4.2021 28/01/2022
DXS_ Báo Cáo Tài chính Hợp nhất_Quý 4.2021 28/01/2022
DXS_ Giải trình chênh lệch BCTC_ Quý 4.2021 28/01/2022
Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2021_EN 29/10/2021
Báo cáo Tài chính Riêng Quý 3 năm 2021 29/10/2021
Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2021 29/10/2021
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Quý 3 năm 2021 29/10/2021
Interim consolidated financial statement 30 June 2021 19/08/2021
Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên soát xét 2021 19/08/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2021 19/08/2021
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC soát xét bán niên năm 2021 19/08/2021
DXS - Giải trình chênh lệch tăng hơn 10% lợi nhuận sau thuế quí II năm 2021 so với cùng kỳ năm trước 29/07/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí II năm 2021 29/07/2021
Báo cáo tài chính riêng Quí II năm 2021 29/07/2021
DXS - BCTC hợp nhất QI.2021 28/04/2021
DXS - BCTC riêng QI.2021 28/04/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 30/03/2021
Audited consolidated financial statements 2020 30/03/2021
Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2020 30/03/2021
Audited separated financial statements 2020 30/03/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 30/03/2021
Audited consolidated financial statements 2019 30/03/2021
Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2019 30/03/2021
Audited separated financial statements 2019 30/03/2021